Общо събрание на БГФМА

9 февруари 2020

Общото събрание на Българска фасилити мениджмънт асоциация се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 6 март 2020 г, /петък/ от 12.00 ч на адрес: гр. София, бул. “Христофор Колумб” 64, София Еърпорт Център (SAC), сграда A2, при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
  2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2019 г.
  3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
  4. Констатиране на прекратено членство в УС поради кончина. Избор на член на УС.
  5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2020 г.
  6. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 г.
  7. Разни.