Проекти

ПРОЕКТИ, в които БГФМА участва като партньор:

Развитие на професионалните компетенции за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт

Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания. Той е този, който се грижи за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда. В БГФМА вярваме, че за да предоставяме качествени услуги на нашите клиенти, заинтересовани страни и целеви групи, е необходимо непрекъснато да развиваме човешките ресурси (служители и външни експерти), с които си сътрудничим за провежданите обучения и консултации. Ето защо, нашата цел е непрекъснато да обучаваме и развиваме персонала и екипа от експерти, преподаватели и обучители на БГФМА и да използваме всички налични възможности за това.

Независимо от дългогодишния ни опит в областта на обучението на възрастни, нашите обучители и експерти изпитват определени образователни дефицити в сферата на фасилити мениджмънта и прилагането на нови подходи в своите дейности по преподаване и обучение. За да коригираме тези установени слаби места, ние взехме решение за засилване на нашата интернационализация и партньорска мрежа с водещи европейски доставчици в сектор „Образование възрастни“, специализирани в областите на фасилити мениджмънт инструментите за обучение.

Обхват на проекта:

Финансираща програма: Еразъм+

 • Сектор „Образование за възрастни“
 • Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани“
 • Заглавие на проекта: „Professional competencies development in demand of European facility Management“
 • Обща продължителност на проекта: 12 месеца
 • Начална дата на проекта: 01.06.2019
 • Продължителност на дейностите за мобилност: между 5 и 8 дни
 • Предвиден брой участници: между 5 и 9 – може да са от експертния или от ръководния състав на организацията
 • Вид на мобилността: Участие в структурирани курсове (посещение на партньорска организация, обучение, наблюдение на тематични дейности, дискусии, работа по групи и др.)
 • Партньори: 1 тематично сродна организация от Централна или Западна Европа
 • Одобрен за финансиране на стойност 25 065,00 евро.

Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence

mycompetence

Проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence” e финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Бенефициент на проекта е Министерство на труда и социалната политика, а изпълнител на обществената поръчка, съгласно договор РД 04-240/ 22.12.2017 г. е Българска стопанска камара – съюз на българският бизнес.

Проектът ще надгради постигнатото до момента, като основен приоритет се отделя на следните дейности:

 1. разширяване инфраструктурата и съдържанието на MyCompetence, чрез включването в системата на нови пет икономически сектора (строителство, енергетика, минно-добивна промишленост, автомобилостроене, парфюмерийна и козметична индустрия) и разработване на съответните секторни компетентностни модели;
 2. актуализиране съдържанието на разработените в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, включване на нови ключови длъжности и разработване на съответните компетентностни профили;
 3. разработване и тестване на нови два специализирани модула на MyCompetence: за анализ и оценка на длъжностите в предприятието; за оценка на потребностите и ефикасността (възвращаемост на инвестициите) на проведено фирмено обучение на персонала;
 4. разработване и тестване на нови е-обучение и онлайн инструменти за оценка на компетенциите.

За повече информация: https://mycompetence.bg/