Асоциирани членове

БГФМА представлява някои от водещите компании, които предоставят цялостни ФМ услуги – технически, инфраструктурни и търговски. Сред членовете ни са и такива компании, които предоставят услуги по управление на недвижими имоти, както и доставчиците на отделните услуги като почистване, ИТ, поддръжка и др. В това число влизат и фирми с големи имотни портфейли, които прилагат фасилити мениджмънт, като банки, застрахователни компании, големи аутсорсинг компании и други. Физически лица, като административни директори, пропърти и асет мениджъри, също са част от сдружението.

В БГФМА членуват водещи компании, организации и физически лица.

Стани член

 • Асоциация на индустриалния капитал в България

  Уеб сайт: http://www.bica-bg.org

  Асоциация на индустриалния капитал в България

  Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 80 браншови камари, над 10 000 индустриални предприятия, осигуряващи работа на близо 500000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 171 общини в страната.

  Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

  В международен план, Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).

  Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики се осъществява и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България.

  В средносрочен план Асоциация на индустриалния капитал в България ще продължи своята активна работа за подобряване на бизнес средата и формиране на социално-икономически климат, доближаващ се до най-добрите световни практики, за да се осигурят условия за ускорен икономически растеж на България.

  Покажи повечеСкрий

 • Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

  Уеб сайт: www.acbo.bg

  Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България

  Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) е доброволна неправителствена организация, независима от политически партии и религии.

  Сдружението е учредено през 2013 г. В него членуват над 25 дружества, собственици на бизнес сгради с РЗП над 700 000 кв.м., находящи се в Република България. Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България е член на Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

  Целите на сдружението са: промотиране правата и интересите на членовете; информиране на членовете за развитието на пазара на бизнес площи, предстоящи законодателни промени и нормативни изисквания свързани с индустрията; организиране участие в инициативи по проучване и подкрепа на нови нормативни и практически решения в областта на бизнес имотите; организиране и участие в конференции, семинари, конкурси, експертни прояви в Република България и в чужбина.

  Покажи повечеСкрий

 • Балпекс ООД

  Уеб сайт: http://www.balpex.eu/

  Балпекс ООД

  Balkan Property ExhibitionBalPEx – е най-голямото изложение за недвижими имоти на Балканите. Всяка година в BalPEc участват над 130 изложители – строителни предприемачи, инвеститори и агенции за недвижими имоти, банки и кредитни посредници, доставчици на материали и услуги за индустрията. Крайните клиенти – купувачи на домове и ваканционни имоти, имат възможността за директен контакт с предлагане от страната и чужбина. За улеснение на потребителите се предлагат и различни финансови пакети и възможности за кредитиране от най-големите финансови институции в страната.

  www.balpex.eu

  Организаторите на BalPEx провеждат конференция за недвижими имоти – BalREc Balkan Real Estate Conference. Представители на големи предприемачи, строители, както и водещи консултанти обсъждат основните проблеми пред пазара на недвижими имоти в България и региона, като крайната цел е да очертаят основните тенденции на пазара на имоти и да изведат параметрите на успеха.

  www.balrec.eu

  В отговор на променения инвестиционен климат в България и света поради настъпилата финансова криза, BalREc организира две антикризисни конференции от началото на 2009. Участниците на конференцията BalREAct се обединиха около мнението, че ясните правила и прогнозируемата среда на работа биха помогнали на работата на бизнеса в условията на развиващата се икономическа криза. Оформи се програма от конкретни спешни мерки, изисквани от държавата за насърчаване на инвестициите.

  Покажи повечеСкрий

 • Българска Асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации

  Уеб сайт: http://www.bvaha.com

  Българска Асоциация на фирмите за хигиена на вентилационни и климатични инсталации

  Бъгларска асоциация на фирмите за хигиена и вентилационни и климатични инсталации е асоцииран член на БГФМА.

  Покажи повечеСкрий

 • Българска асоциация Почистване

  Уеб сайт: www.bg-cleaning.eu

  Българска асоциация Почистване

  Българска асоциация Почистване е основана на 10 септември 2007 година. Това е организация, обединяваща фирмите за професионално почистване, фирмите доставчици на професионална техника за почистване, уреди и препарати, и производители. Членове са български фирми, развиващи дейност в областта на почистващия сектор, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане; приемат и прилагат правилата и етичния кодекс. Вярваме във важността на този бизнес сектор, което предполага постигането на висок стандарт на хигиена и здраве и качество на живот. Ние работим заедно, за да предложим високо качество на предлаганите услуги, стоки и техника на нашите клиенти.

  Покажи повечеСкрий

 • Български Съвет за Устойчиво Развитие

  BGBC

   

  Българският Съвет за Устойчиво Развитие (BGBC) е организация с нестопанска цел и нашата мисия е да трансформираме застроената среда чрез промяна начините на проектиране, строителство и експлоатация на сградите. Като член на световна мрежа от организации, ние работим заедно, за да изградим съзнание в публичния сектор, капацитет чрез професионално образование, да ангажираме бизнеса с измерване на устойчивостта във веригата на производство и доставка на строителни продукти, както и да подпомагаме правителството при разработването на устойчиви политики.

  BGBC служи като централизирана платформа за споделяне на знания за изграждането и развитието на пазара в България. Организацията предлага експертиза в устойчиво строителство и градско планиране, работи за прилагане на международно признатите системи за сертифициране на сгради и градски райони, предлага професионални обучения за акредитирани консултанти и одитори на зелени сгради. Нашите членове представляват различни пазарни сектори, които работят заедно, за да създадем устойчива икономика, по-чиста околна среда и по-силна общност за бъдещите поколения.

  Покажи повечеСкрий

 • Е-Дом Мениджмънт

 • Емил Мечикян

  Емил Мечикян е архитект, завършил УАСГ – София, 1997 г. Впоследствие специализира „Стопанско управление” към Стопанския факултет на ТУ –София. Притежава допълнителни квалификации по „Управление на поддръжката”, „Стратегическо управление”, „Фасилити мениджмънт”, „Слънчева енергия и фотоволтаични електроцентрали”, „Оценка на недвижими имоти”.

  До 2010 г. заема ръководни позиции в различни български и международни компании и участва в големи международни проекти в Североизточна Африка, Близкия изток и България. От 2010 създава собствена компания, работеща в областта на развитието и управлението на инвестиции в недвижима собственост. Обща стойност на управляваните проекти за периода 2000-2016 г. е над 80 mil. EUR;

  От 2000 г., води лекции и курсове в УАСГ, УНСС и др. От 2002 г. развива активна обществена дейност, като членува в управителните органи на професионални и благотворителни организации, в т.ч. представлява браншови организации в УС Съюза на Работодателите, УС на БСК, Заседанията на „Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление”, в Народното събрание;

  Член на БГФМА от 2010 г. Член на КС на БГФМА 2015 – 2017 г.

  Емил Мечикян е член на УС на БГФМА от м.март 2017г.

  Покажи повечеСкрий

 • ЕСРИ България ООД

  Уеб сайт: http://www.esribulgaria.com/

  Покажи повечеСкрий

 • ИКЕМ

  Уеб сайт: http://www.emic-bg.org/

  ИКЕМ

  НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ – ИКЕМ

  ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР “ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”

   

  1. ПРИНЦИП НА СЪЗДАВАНЕ

  ИКЕМ е регистрирана на 25.11.2009г. в Софийски градски съд, като организация от клъстерен тип. Индустриалният клъстер „Електромобили“ е учреден от седем български фирми и е първото в България индустриално сдружение за електрическа мобилност.

  С решение на Общото събрание на организацията, от месец март 2014г. ИКЕМ е национална браншова организация за електрическа мобилност. Обединява усилията на своите членове за индустриално, технологично и бизнес развитие, стратегически разработки, промени в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

  В организацията активно участват и представители на научната и образователна общност. Почетен член е Българската академия на науките.

  Управленският център на Клъстера е гр. София – адрес ул.”Иван Денкоглу” 1, ап.13.

  2. ОТПРАВНА ПЛАТФОРМА ЗА КООПЕРИРАНЕ В КЛЪСТЕРНАТА МРЕЖА

  Сводородните и енергоспестяващите източници в икономиката и потребителите в страната;

  ъздаване на професионално сдружение от фирми и организации от различни инжeнерингови, индустриални и непроизводствени сектори и браншове от цялата страна, които:

  • Обединяват усилията си за създаване на Националната зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE

  • Създават общностни модели и среда за електромобилна конверсия (конвертиране от автомобил с ДВГ в електромобил) в България.

  • Създават нови производства с цел повишаване конкурентоспособността на тази индустрия съобразно изискванията и натиска на европейските и световни пазари;

  • Сътрудничат помежду си с всички администрации за създаване на правила, норми и стандарти в тази нова индустрия.

  • Постигат синергичен технологичен ефект чрез взаимен обмен на материали, суровини, технологии и производство на съпровождащи продукти и услуги;

  • Постигат значимо представяне на слънчевата, възобновяемите,

  • Сътрудничат помежду си и с всички, имащи отношение по темата административни ръководства за усъвършенстване на образователната инфраструктура в страната;

  • Ползват общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси, за научно-приложни разработки, за реклама и промоция на продуктите и услугите си и за привличане на инвестиции;

  3. ЦЕЛИ НА ИКЕМ

  • Устойчива конкурентоспособност на членовете на ИКЕМ;
  • Изграждане на Национална зарядна инфраструктура за ЕПС – BULCHARGE;
  • Адаптирано законодателство и нормативна база за насълчаване навлизането на ЕПС
  • Внедряване на модели на масов градски транспорт с електрически автобуси;
  • Индустриални инвестиционни проекти за технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване енергоемкостта на транспортнит есхеми;
  • Разработване и предлагане на стратегически инвеститори на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност и внедряване на производства за алтернативна енергия;
  • Устойчиво опазена и съхранена околна среда съгласно националните и регионалните приоритети, и изискванията на ЕС;
  • Реализиране на програми и проекти за подобряване условията на труд в предприятията – участници в клъстерната мрежа;
  • Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и квалификацията за нуждите на бранш Електрическа мобилност;

  4. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ИКЕМ:

  Основното конкурентно предимство на ИКЕМ е възможността и капацитета му да организира и поддържа структурата за коопериране и повишаване конкурентоспособността на участниците в мрежата, а именно:

  • Бизнес модели в зарядната инфраструктура, транспортните схеми, сферата на услугите, професионалното обучение.

  • Общи търговски стратегии на външните пазари и подобряване на капацитета за финансиране на инвестиционни проекти;

  • Създаване на механизми за координиране (коопериране), които подобряват достъпа до международни проекти;

  • Подобряване на търговската дейност, маркетинга и усилване присъствието на членовете си на потенциални местни и международни пазари.

  Покажи повечеСкрий

 • МСИ Витоша

 • НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  Уеб сайт: http://www.nsni.bg/

  НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (НСНИ) е представителнaта браншова организация на компаниите опериращи с недвижими имоти в България. Сдружението е създадено през 1992 г. като организация с нестопанска цел, с първоначална регистрация по Закона за лицата и семейството с наименование Сдружение “Недвижими имоти”. На 17.11.1995 г. на Общо събрание, променя името си на Национално Сдружение Недвижими Имоти.

  НСНИ е асоцииран член на БГФМА.

  Покажи повечеСкрий

 • Списание “Фасилитис”

  Уеб сайт: www.publics.bg; www.facilities.bg

  Списание “Фасилитис”

  Списание „Фасилитис”е единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свързани с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”. От 2012 година сп. Фасилитис се издава от фирма Пъблик Сървисис ООД.

  Покажи повечеСкрий

 • Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“

  Уеб сайт: www.uni-sofia.bg/feba

  Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет. През 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет и е обособен Висш икономически институт „Карл Маркс“. Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г.

  Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки. В официалната рейтингова система за висшите училища в България Стопанският факултет е първи в направление Икономика.

  От 2007 г. в Стопанския факултет се преподават дисциплини и специалности, свързани с фасилити мениджмънта.

  Покажи повечеСкрий

 • УЕСБ

  Уеб сайт: http://uesb.eu/

  УЕСБ

  Покажи повечеСкрий

 • Университет за национално и световно стопанство

  Уеб сайт: http://www.unwe.bg/new-address.html

  Университет за национално и световно стопанство

  Университетът за национално и световно стопанство е най-старото, най-ав­торитетнотои най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа.УНСС е на първо място в България, на 13-о в Европа и на 31-во в класацията на световните бизнес училищапрез 2011 г. на Висшия консорциум на 126 изследователски центрове и институти към Министерството на образованието на Испания. Консорциумът е най-голямата изследователска организация, която прави световна класация на висшите бизнесучилища.

  Връзката между БГФМА и УНСС се осъществява от катедра Икономика на недвижимата собственост и съответстващата специалност със степен “бакалавър”.Специалността беше създадена през 2007 г., когато секторът на недвижимите имоти беше във възход. На това отдадохме големия интерес към специалността, изразил се в големия брой кандидат-студенти, посочили специалността като първо желание; големият брой кандидат-студенти за едно място; високият входящ бал за специалността и др.п. По-нататъшното развитие обаче показа, че независимо от спада в пазара, резултат (или причина) за глобалната финансово-икономическа криза и до днес интересът към специалността не е намалял.

  Университетът е асоцииран член на БГФМА от септември 2013 г.

  Покажи повечеСкрий

 • Хюлет-Пакард България ЕООД

  Уеб сайт: http://www.hp.com

  Хюлет-Пакард България ЕООД

  Покажи повечеСкрий

 • Юкономикс ООД

  Уеб сайт: http://www.uconomics.com

  Юкономикс ООД

  Юкономикс ООД е бързо развиваща се компания създадена с цел да обслужва ютилити индустриите в България.

  Мисията на Юкономикс е да бъде център за знания в инфраструктурата и енергетиката, публичните и комунални услуги в България като предоставя качествени и иновативни продукти и услуги, задоволяващи нуждата от нов тип знания и умения на европейско ниво в сектора. Компанията инвестира в млади специалисти и подпомага развитието на ютилити пазара в страната. Юкономикс инициира промени в сектора и допринася за развитието на една информирана, модерна общност от ютилити експерти.

  Юкономикс доставя новини и професионални знания в областта на инфраструктурата, енергетиката, публичните и комунални услуги. Компанията издава следните списания: “Ютилитис”, “Фасилитис”, “Maintenance Review” и “Fleet Manager”.

  Списание “Фасилитис” е първото специализирано списание за мениджмънт на сгради и съоръжения. Основна цел на списание “Фасилитис” е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”.

   

   

   

  Покажи повечеСкрий