Проекти

ПРОЕКТИ, в които БГФМА участва като партньор:

DEFMA Digital and Environmental Skills in Facilities Management

defma

През м. октомври 2016 г. БГФМА започна работа по нов проект с европейско финансиране „Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта“ (Digital and environmental skills for facility management) DEFMA. Проектът е по програма Erasmus+KA202- Стратегическо партньорство за професионално обучение и развитие.

Специфичните цели, които този амбициозен проект си поставя, са:

  • Да се обогати ФМ сектора, посредством създаване на обучителен курс по въпроси, свързани с екологичните технологии;
  • Да се въведат модерни методи на обучение и свободен достъп до обучителни ресурси, които да помогнат на обучаващите се сами да обогатят технологичните си умения, свързани с околната среда;
  • Да се подпомогне взаимното признаване на постигнатите резултати от обучението и да се установи рамка за екологични квалификации на фасилити мениджмънт специалистите в Европа.

За повече информация: www.defma-project.eu

Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence

mycompetence

Проект „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence” e финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Бенефициент на проекта е Министерство на труда и социалната политика, а изпълнител на обществената поръчка, съгласно договор РД 04-240/ 22.12.2017 г. е Българска стопанска камара – съюз на българският бизнес.

Проектът ще надгради постигнатото до момента, като основен приоритет се отделя на следните дейности:

  1. разширяване инфраструктурата и съдържанието на MyCompetence, чрез включването в системата на нови пет икономически сектора (строителство, енергетика, минно-добивна промишленост, автомобилостроене, парфюмерийна и козметична индустрия) и разработване на съответните секторни компетентностни модели;
  2. актуализиране съдържанието на разработените в периода 2010-2015 г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, включване на нови ключови длъжности и разработване на съответните компетентностни профили;
  3. разработване и тестване на нови два специализирани модула на MyCompetence: за анализ и оценка на длъжностите в предприятието; за оценка на потребностите и ефикасността (възвращаемост на инвестициите) на проведено фирмено обучение на персонала;
  4. разработване и тестване на нови е-обучение и онлайн инструменти за оценка на компетенциите.

За повече информация: https://mycompetence.bg/