Проекти

ПРОЕКТИ, в които БГФМА участва като партньор:

DEFMA Digital and Environmental Skills in Facilities Management

През м. октомври 2016 г. БГФМА започна работа по нов проект с европейско финансиране „Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта“ (Digital and environmental skills for facility management) DEFMA. Проектът е по програма Erasmus+KA202- Стратегическо партньорство за професионално обучение и развитие.

Специфичните цели, които този амбициозен проект си поставя, са:

  • Да се обогати ФМ сектора, посредством създаване на обучителен курс по въпроси, свързани с екологичните технологии;
  • Да се въведат модерни методи на обучение и свободен достъп до обучителни ресурси, които да помогнат на обучаващите се сами да обогатят технологичните си умения, свързани с околната среда;
  • Да се подпомогне взаимното признаване на постигнатите резултати от обучението и да се установи рамка за екологични квалификации на фасилити мениджмънт специалистите в Европа.

За повече информация: www.defma-project.eu